NORMES D'ÚS I CONDICIONS ACCEPTADES EN REALITZAR UNA INSCRIPCIÓ

Este texto está vigente desde el dijous, 18 de novembre de 2021

1. ACCEPTACIÓ

1.1. Està realitzant una inscripció a través del sistema de AvaiBook Sports, que és una solució tecnològica contractada per el gestor d'inscripcións de l’esdeveniment i prestada per AvaiBook on-line S.L.U., amb CIF: B99279622 i domicili social en Carrer Bari, 31, Technocenter, ofi. 002. 50197 Saragossa (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, volum 3774, llibre 0, full 119, full Z50074 (d’ara endavant AVAIBOOK).

1.2. En realitzar la inscripció vostè accepta expressament aquestes Condicions Generals (CG) integrament.

2. CONTRACTE

2.1. En inscriure en un esdeveniment a través del sistema AvaiBook Sports la relació jurídica que es genera és exclusivament entre vostè (en endavant, “l’Inscrit”) i l’gestor d'inscripcións de l’esdeveniment (en endavant, "Gestor"). AVAIBOOK simplement proporciona l’eina tecnològica que permet gestionar les inscripcions a l’esdeveniment, pel que manca de cap responsabilitat sobre la celebració o suspensió de l’esdeveniment, la informació facilitada per el Gestor sobre el mateix,  possibles errors d’organització, qualsevol dany o perjudici que pugui patir l’Inscrit o les seves pertinences durant la celebració de l’esdeveniment o per qualsevol altre motiu no relacionat amb la seva tecnològica.

2.2. És responsabilitat de l’Inscrit  informar-se sobre les condicions generals o particulars d’inscripció del Gestor, que no es troben contingudes en aquestes CG, abans de  realitzar la seva inscripció a l’esdeveniment.

2.3. La responsabilitat de AVAIBOOK davant de l’Inscrit es limita única i exclusivament a garantir el correcte funcionament de la solució tecnològica que permet la seva inscripció a l’esdeveniment. I en cap cas l’Inscrit podrà obrar retornant el pagament de la inscripció posteriorment a la celebració de la mateixa, per qualsevol motiu que incumbeixin a la relació entre l’Inscrit i el Gestor, ja que AVAIBOOK no assumeix cap  responsabilitat a banda de la ja citada en aquest punt.

3. RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ

3.1. Tota la informació sobre l'esdeveniment ha estat publicada directament per el Gestor, de manera que AVAIBOOK declina qualsevol responsabilitat per errors o omissions que pogués afectar al bon terme de la inscripció a la celebració i bona marxa de l'esdeveniment.

3.2. L’Inscrit és responsable de facilitar de forma veraç la informació sol·licitada al formulari d'inscripció en cas de detectar alguna falsedat, queda a criteri del Gestor anul·lar la inscripció sense devolució del seu import, així com l'exercici de qualsevol altra acció indemnitzatòria.

3.3. L’Inscrit declara i garanteix que compleix els requisits exigits per el Gestor per inscriure en aquest esdeveniment.

4. PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

4.1. El preu d'inscripció es determina per el Gestor. AvaiBook no té potestat ni per establir-ho, ni per modificar-ho.

4.2.  Excepte exigència de les condicions particulars del Gestor, no és obligatori imprimir i presentar el justificant d'inscripció per retirar dorsals o qualsevol altra acreditació de participació a l'esdeveniment, encara que resulti recomanable fer-ho.

5. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

És el propi Gestor qui defineix les condicions de cancel·lació i possibles penalitzacions, de manera que qualsevol reclamació en aquest sentit s'ha de remetre directament al mateix Gestor.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

6.1. D'acord amb el que preveu l'article 33, de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades y garantia dels drets digitals, AVAIBOOK tindrà la consideració de "Encarregat del Tractament" i per tant, no es considerarà comunicació ni cessió de dades a l'accés per AVAIBOOK a les dades de caràcter personal dels INSCRITS, als únics fins de la prestació del servei d'inscripció en l'esdeveniment.

7. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT AVAIBOOK

7.1. Continuïtat del Servei: AVAIBOOK no garanteix la disponibilitat, accés funcionament lliure d'errors de l'aplicació AvaiBook Sports, de manera que no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats com a conseqüència de la indisponiblitat, errors d'accés i falta de continuïtat dels mateixos.

7.2. Enllaços: el lloc web des del qual es realitza la inscripció pot contenir enllaços a altres llocs webs, no fent-se responsable AVAIBOOK dels seus continguts ni de les conseqüències derivades de l'ús dels mateixos per l’Inscrit.

7.3. Virus: AVAIBOOK es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir l'absència de virus, cucs, troians i elements similars. No obstant, aquestes mesures no són infal·libles i per això, AVAIBOOK no garanteix l'absència d'aquests elements nocius, declinant qualsevol responsabilitat pels danys que els mateixos poguessin produir-se.

7.4. Modificació i suspensió: AVAIBOOK es reserva el dret de modificar en qualsevol moment l'aspecte, contingut o funcionalitat de l'aplicació AvaiBook Sports, de suspendre temporal o definitivament i de modificar en qualsevol moment i sense previ avís aquestes CG, per motius d'adaptació a la legislació vigent o altres motius, no fent-se responsable de errors tècnics o interrupcions de l'aplicació.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el software com el disseny de l'aplicació AvaiBook Sports i els seus codis font, els logos, marques i altres signes distintius que apareixen a la mateixa, pertanyen a AVAIBOOK i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, cessió, transformació, enginyeria inversa o qualsevol altra activitat similar, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de AVAIBOOK o del seu titular.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

9.1. Aquestes CG es regeixen per la Llei espanyola.

9.2. En cas de dubte, disputa o conflicte sobre la interpretació o aplicació de qualsevol d'aquestes CG, AVAIBOOK i l’Inscrit, amb renúncia a qualsevol altre fuero aplicable, acorden sotmetre expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat on se celebri l'esdeveniment.

9.3. Qualsevol condició o part d'ella declarada il·legal es considerarà no posada, sense que això afecti a la resta d'aquestes CG.